రూతు మాదిరిగా క్రైస్త‌వ స్త్రీలు ఉంటున్నారా?

మహిళ ఒక మనిషి యొక్క భాగం, మరియు మహిళ అర్థం ఒక హెల్పర్, సహాయకురాలు. దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదాము నుండి తీసిన ప్రక్కటెముకను స్త్రీనిగా నిర్మించి ఆమెను ఆదాము నొద్దకు తీసికొనివచ్చెను. అప్పుడు ఆదాము ఇట్లనెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అన బడును.

* మన అందరి కుటుంబములలో మహిళలున్నారు. మన అమ్మ నో భార్యనో కుతురో లేక కోడలో అక్కనో చెల్లి వీరంతా మన కుటుంబానికి చాలాపెద్ద ఆశీర్వాదము.స్త్రీ జ్ఞానముగలది. సంరక్షణ కలిగించునది. ప్రేమ కలిగినది.దయగల హృదయము కలిగినది.కుటుంబాని కట్టునది.దేవుని నుండి బహుమతి.మృధువైన హృదయము కలది.మన కుటుంబానికి. ఆశీర్వాదాలు.మన కుటుంబానికి వెన్నుముక్క లాంటివారు. దేవుడు మనకు, మన కుటుంబానికి గొప్ప ఆశీర్వాదముగా ఇచ్చిన స్త్రీ గురించి లోతుగా చూద్దాం. స్త్రీ జ్ఞానము గలది.జ్ఞానవంతురాలు తన యిల్లు కట్టును మూఢురాలు తన చేతులతో తన యిల్లు ఊడ… బెరుకును. జ్ఞానం ద్వారా నిర్మించిన ఇల్లు; మరియు అవగాహన ద్వారా అది స్థాపించబడింది. తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమ్యమైన సర్వ సంపదలతో నింపబడును.కనుక మనం ఒక వ్యక్తిగా స్త్రీని గౌరవించటం ప్రారంభించాలి. మనం ఎన్నటికీ స్త్రీని తృణీకరించకూడదు, మన కుటుంబాన్ని పెంపొందిచుకోవడంలో దోహదపడుతారు కాబట్టి, వారిని అగౌరవపరచడం చేయకూడదు. కుటుంబ జీవితంలో చాలామంది మహిళలు సహకారం మరింత తెలివైనది. సాధారణంగా పురుషులు వారి రొట్టె కోసం సంపాదించడానికి బయటకు వెళ్తారు, కానీ స్త్రీ తెలివిగా నిర్వహించడానికి క్రమంలో ఇంటి వద్ద ఉండటానికి మహిళలు అందరూ ఎలా కుటుంబాన్ని నిర్మించారో మనకు తెలుసు, మనము దానిని తిరస్కరించలేము. కేవలం ఒక నిమిషం మాత్రమే మహిళా ఇంట్లో లేకపోతే ఏమి జరుగుతుంది మనందరికీ తెలుసు. కుటుంబానికి మహిళ గొప్ప ఆశీర్వాదం అని అందరూ అంగీకరిస్తున్నారు.

YOU MAY ALSO LIKE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *