ఆసియాలోనే అతి పెద్ద చర్చి

ఆసియాలోనే అతి పెద్ద చర్చి నాగలాండ్ లోని జునెబోటోలో ఉంది. ఈ చర్చిని నిర్మించేందుకు దాదాపు పది సంవత్సరాల సమయం పట్టింది. ఈ నిర్మాణానికి గానూ దాదాపుగా 36కోట్ల మేర ఖర్చు…

రూతు మాదిరిగా క్రైస్త‌వ స్త్రీలు ఉంటున్నారా?

మహిళ ఒక మనిషి యొక్క భాగం, మరియు మహిళ అర్థం ఒక హెల్పర్, సహాయకురాలు. దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదాము నుండి తీసిన ప్రక్కటెముకను స్త్రీనిగా నిర్మించి ఆమెను ఆదాము నొద్దకు…

ప్రార్ధనకు జవాబు ఆలస్యమవుతుందా?

Jesus News ప్రార్ధనకు జవాబు ఆలస్యమవుతుందా? ఒకరోజు ఓ పేదరాలు ద్రాక్షతోట ప్రక్కగా వెళ్తూ…. బాగా పండిన ఆ ద్రాక్షతోటను ఒకచోట నిలబడి ఎగాదిగా చూస్తూ వుంది. అది గమనించిన తోటమాలి…